Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định về: a) Các hành vi vi phạm hành chính tron ...
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO V ...
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm ...
LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều th ...
LUẬT Xây dựng Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Xây dựng. CHƯƠNG I NHỮNG ...
Thông tư 36/2015/TT-BTNMT chính thức ban hành có hiệu lực vào ngày 01 tháng 09 năm 2015;
Thông tư 26/2015/TT-BTNMT hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo nghị định 18/201 ...
Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định việc tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của doanh nghiệp , các công ty tư vấn môi tr ...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá t ...
Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) 2014 số 55/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) khóa XIII, ...