Thông tư 27/2015/BTNMT

15/08/2016 04:48, lượt xem: 3786

 

Thông tư số 27/2015/BTNMT 

 

 

Đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường

Văn bản thuộc thư mục: Tài Liệu

 

 Ngày thông qua: Ngày 29 tháng 05 năm 2015

 

 Người Ký: Bộ Trưởng - Nguyễn Minh Quang

 

Nội dung văn bản

Thông tư số 27/2015/BTNMT quy định chi tiết thi hành điểm c Khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Khoản 5 Điều 8, Khoản 7 Điều 12, Khoản 4 và Khoản 6 Điều 14, Khoản 2 Điều 16, Khoản 4 Điều 17, Khoản 5 Điều 19 và Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP).

 

 

Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

 

 

 

 

 

(Theo: mtcnx.com)

Bình luận: