Thông tư 26/2015/BTNMT

15/08/2016 04:30, lượt xem: 4009

 THÔNG TƯ SỐ 26/2015/BTNMT QUY ĐỊNH ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT, ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

Văn bản thuộc thư mục: Tài Liệu

 

 Ngày thông qua: Ngày 28 tháng 05 năm 2015

 

Người Ký: KT.Bộ Trưởng - Thứ trưởng - Bùi Cách Tuyến 

 

Nội dung văn bản

Thông tư số 26/2015 BTNMT quy định chi tiết Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP).

 

Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

 

 

(Theo: mtcnx.com)

Bình luận: