Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13

Văn bản thuộc thư mục:Tài Liệu

 

 

 

Ngày thông qua: Luật tài nguyên nước đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.
Ngày hiệu lực: Luật xây dựng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013
Cơ quan ban hành: Quốc Hội khóa thứ 13 
Người Ký: Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng

 

Nội dung văn bản:  Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

 

 

(Theo: mtcnx.com)