Thông tư 36/2015/BTNMT

15/08/2016 04:18, lượt xem: 4106

 Thông tư 36/2015/BTNMT về quản lý chất thải nguy hại  

Văn bản thuộc thư mục: Tài Liệu

 

 Ngày thông qua: Ngày 30 tháng 06 năm 2015

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành: từ ngày 01 tháng 9 năm 2015

 

 

Người Ký: Bộ trưởng - Nguyễn Minh Quang

 

 

Nội dung văn bản 

Thông tư 36/2015/BTNMT quy định chi tiết Khoản 3 Điều 90, Khoản 6 Điều 141 Luật Bảo vệ môi trường; Khoản 3 Điều 8, Khoản 11 Điều 9, Khoản 7 Điều 10, Khoản 5 Điều 11, Khoản 1 Điều 13, Khoản 6 Điều 49, Khoản 1 Điều 65 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (sau đây viết tắt là Nghị định số 38/2015/NĐ-CP)

 

Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

 

 

 

 

 

(Theo: mtcnx.com)

Bình luận: