Ngày nước Thế giới năm 2020

Chủ đề của ngày Nước thế giới năm 2020 là “Nước và biến đổi khí hậu” (Water and climate change) nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của tài nguyên nước, giải quyết các vấn đề tài nguyên nước sẽ giúp giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu và tăng tính thích ứng với các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Nước và biến đổi khí hậu có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng cường độ và tần suất của thiên tai và các hiện tượng cực đoan liên quan đến tài nguyên nước.

Thích ứng với các tác động của nước do biến đổi khí hậu chúng ta sẽ bảo vệ được sức khỏe và có thể sinh tồn được.

Chúng ta không thể chờ đợi hay trông chờ. Mọi người đều có trách nhiệm/vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên nước để có thể giúp cải thiện sức khỏe, giảm thiểu các tác động đến môi trường và hệ sinh thái, giảm các thảm họa liên quan đến nước, ứng phó và thích ứng với các biến đổi của khí hậu.

 

(Theo: mtcnx.com)