Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Văn bản số 11/VBHN-BTNMT vui lòng tải và xem tại đây

../../../../upload/fckimagesfile/11-vbhn-btnmt_Signed%20Quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%81%20quy%20ho%E1%BA%A1ch%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20chi%E1%BA%BFn%20l%C6%B0%E1%BB%A3c,.pdf

(Theo: mtcnx.com)