Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Ngày ban hành: 31/12/2019

Ngày có hiệu lực: 15/02/2019

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Người ký: KT Bộ trưởng - Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân

Chi tiết Thông tư 25/2019/TT-BTNMT vui lòng tải và xem tại đây

../../../../upload/fckimagesfile/Thong%20tu%2025-2019.pdf

../../../../upload/fckimagesfile/Phu%20luc%20thong-tu-25_2019.pdf

(Theo: mtcnx.com)