Nghị định số 18/2015/NĐCP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 

Văn bản thuộc thư mục: Tài Liệu

Ngày thông qua: Ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

Cơ quan ban hành: Chính Phủ

Người Ký: TMCP Thủ Tướng - Nguyễn Tấn Dũng

Nội dung văn bản: Nghị định 18/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường.

 

 Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

 

 

 

 

(Theo: mtcnx.com)