QCVN 27/2010/BTNMT

15/08/2016 10:10, lượt xem: 9001

  QCVN 27/2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung 

Thư mục: Tài Liệu

Phạm vi áp dụng QCVN 27/2010/BTNMT

 

Phạm vi điều chỉnh

QCVN 27/2010/BTNMT quy định giá trị tối đa cho phép mức gia tốc rung tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc. Rung trong quy chuẩn này là rung do hoạt động của con người tạo ra, không phân biệt loại nguồn gây rung, chấn động, vị trí phát sinh rung động. Quy chuẩn này không áp dụng để đánh giá mức gia tốc rung bên trong các cơ sở sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ. 

 

Đối tượng áp dụng

QCVN 27/2010/BTNMT áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có các hoạt động gây ra rung, chấn động ảnh hưởng đến các khu vực có con người sinh sống,

 

 Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây: 

(Theo: mtcnx.com)

Bình luận: