QCVN 40/2011/BTNMT

15/08/2016 10:21, lượt xem: 9599

  QCVN 40/2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp

Thư mục: Tài Liệu

PHẠM VI ÁP DỤNG QCVN 40/2011/BTMN

Phạm vi điều chỉnh

 

QCVN 40/2011/BTNMT quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.

 Đối tượng áp dụng

* QCVN 40/2011/BTNMT áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp ra nguồn tiếp nhận nước thải.

* Nước thải công nghiệp của một số ngành đặc thù được áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia riêng.

 Tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung   

 

Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

     

 

(Theo: mtcnx.com)

Bình luận: