QCVN 23/2009/BTNMT

15/08/2016 10:02, lượt xem: 8357

 QCVN 23/2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng


Thư mục: Tài Liệu

Quy định chung của QCVN 23/2009/BTNMT

 1.1 Phạm vi điều chỉnh

 

Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất xi măng khi phát thải vào môi trường không khí.

1.2. Đối tượng áp dụng

 

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phát thải khí thải công nghiệp sản xuất xi măng vào môi trường

 Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

 

 

(Theo: mtcnx.com)

Bình luận: