QCVN 20/2009/BTNMT

15/08/2016 09:58, lượt xem: 6630

 

 QCVN 20/2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

 
Thư mục: Tài Liệu

Quy định chung của QCVN 20/2009/BTNMT

 

 1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp khi phát thải vào môi trường không khí.

 

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phát thải khí thải công nghiệp có chứa các chất hữu cơ vào môi trường không khí.

Khí thải của một số ngành công nghiệp và lĩnh vực hoạt động đặc thù được quy định riêng.

Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

 

 

 

 

(Theo: mtcnx.com)

Bình luận: