QCVN 19/2015/BTNMT

15/08/2016 09:54, lượt xem: 15317

  QCVN 19/2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

Thư mục: Tài Liệu

QUY ĐỊNH CHUNG CỦA QCVN 19/2015/BTNMT

Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp khi phát thải vào môi trường không khí.

 

Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phát thải khí thải công nghiệp có chứa bụi và các chất vô cơ vào môi trường không khí. Khí thải của một số ngành công nghiệp và lĩnh vực hoạt động đặc thù.

Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

 

 

 

 

(Theo: mtcnx.com)

Bình luận: