QCVN 14/2008/BTNMT

15/08/2016 09:50, lượt xem: 6849

 

 QCVN 14/2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt

 

Thư mục: Tài Liệu

 

Quy định chung của QCVN 14/2008/BTNMT

 

1.1. Phạm vi điều chỉnh

QCVN 14/2008/BTNMT qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra môi trường.

Không áp dụng quy chuẩn này đối với nước thải sinh hoạt thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung.

 

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ sở công cộng, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở dịch vụ, khu chung cư và khu dân cư, doanh nghiệp thải nước thải sinh hoạt ra môi trường.

 

 

Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

 

(Theo: mtcnx.com)

Bình luận: