QCVN 13/2015/BTNMT

15/08/2016 09:46, lượt xem: 6305

 

 QCVN 13/2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

Thư mục: Tài Liệu

Phạm vi áp dụng QCVN 13/2015/BTNMT

 1.1. Phạm vi điều chỉnh

QCVN 13/2015/BTNMT quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.

1.2. Đối tượng áp dụng

1.2.1. Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải công nghiệp dệt nhuộm. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp dệt nhuộm ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy

1.2.2. Nước thải công nghiệp dệt nhuộm xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung tuân thủ theo quy định của đơn vị

 

Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

 

 

(Theo: mtcnx.com)

Bình luận: