QCVN 12/2015/BTNMT

15/08/2016 09:41, lượt xem: 6247

 QCVN 12/2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

 

Thư mục:Tài Liệu

 

 

1. QUY ĐỊNH CHUNG CỦA QCVN 12/2015/BTNMT

 

  1.1. Phạm vi điều chỉnh

 

QCVN 12/2015/BTNMT quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp giấy và bột giấy khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.

 1.2. Đối tượng áp dụng

 

1.2.1. Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải công nghiệp giấy và bột giấy. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp giấy và bột giấy ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này.

 

1.2.2. Nước thải công nghiệp giấy và bột giấy xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung.

Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

 

 

(Theo: mtcnx.com)

Bình luận: