QCVN 11/2015/BTNMT

15/08/2016 09:36, lượt xem: 7942

 

 QCVN 11/2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chế biến thủy sản


Thư mục:
Tài Liệu

QCVN 11/2015/BTNMT - VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

QCVN 11/2015/BTNMT quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.

1.2. Đối tượng áp dụng

1.2.1. Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải chế biến thủy sản. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải chế biến thủy sản ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này.

1.2.2. Nước thải chế biến thủy sản xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy

 

 

Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

 

(Theo: mtcnx.com)

Bình luận: