QCVN 09/2015/BTNMT

15/08/2016 09:28, lượt xem: 6362

 

 QCVN 09/2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất

 


Thư mục: Tài Liệu

 

Phạm vi áp dụng QCVN 09/2015/BTNMT:

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi áp dụng

1.1.1. Quy chuẩn QCVN 09/2015/BTNMT quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước dưới đất.

1.1.2. Quy chuẩn QCVN 09/2015/BTNMT áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước dưới đất, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau.

 

Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

 

 

(Theo: mtcnx.com)

Bình luận: