QCVN 08/2015/BTNMT

15/08/2016 09:22, lượt xem: 13125

 

 QCVN 08/2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt


Thư mục: Tài Liệu

Phạm vi áp dụng QCVN 08/2015/BTNMT

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước mặt.

Quy chuẩn này áp dụng:

 

Đánh giá và quản lý chất lượng của nguồn nước mặt, làm căn cứ cho việc bảo vệ và sử dụng nước một cách phù hợp.

Làm căn cứ để lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng nước theo các mục đích sử dụng xác định.

Đánh giá sự phù hợp của chất lượng nước mặt đối với quy hoạch sử dụng nước đã được phê duyệt.

Làm căn cứ để kiểm soát các nguồn thải vào nguồn tiếp nhận, đảm bảo nguồn nước mặt luôn phù hợp với mục đích sử dụng.

Làm căn cứ để thực hiện các biện pháp cải thiện, phục hồi chất lượng nước.

Giải thích từ ngữ

 

 Nước mặt là nước chảy qua hoặc đọng lại trên mặt đất, sông, suối, kênh, mương,

 Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

 

 

(Theo: mtcnx.com)

Bình luận: