Thông tư 38/2015/BTNMT

15/08/2016 04:54, lượt xem: 4380

 

Thông tư số 38/2015/BTNMT về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

Văn bản thuộc thư mục: Tài Liệu

 

 Ngày thông qua: Ngày 30 tháng 06 năm 2015

 

Người KýBộ trưởng - Nguyễn Minh Quang

 

 

Nội dung văn bản

Thông tư 38/2015 BTNMT hướng dẫn thực hiện quy định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 19/2015/NĐ-CP), bao gồm:

1. Trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi môi trường (sau đây gọi tắt là phương án) và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (sau đây gọi tắt là phương án bổ sung) đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

2. Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. 

 

 

 Tải và xem trực tiếp văn bản tại đây:

 

 

 

  

(Theo: mtcnx.com)

Bình luận: