Giới thiệu về danh sách đỏ

Danh sách đỏ về các loài đang bị đe doạ trên thế giới (IUCN, 2000)

Trong gần 4 thập kỷ qua, IUCN-Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, thông qua ủy ban Bảo tồn loài (SSC) của mình đã tiến hành đánh giá tình trạng bảo tồn của các loài, dưới loài, thứ và thậm chí một số tiểu quần thể trên phạm vi toàn thế giới nhằm xác định các taxon có nguy cơ tuyệt chủng và thông qua đó thúc đẩy công tác bảo tồn đối với các loài đó. Mặc dù điều kiện sinh thái, xã hội, kinh tế và chính trị trên thế giới hiện nay đã đổi khác so với thời điểm quyển sách đỏ đầu tiên của IUCN ra đời nhưng SSC vẫn tuyệt đối cam kết cung cấp cho thế giới các thông tin có cơ sở khoa học và khách quan nhất về hiện trạng của đa dạng sinh học đang bị đe dọa trên toàn cầu . Các taxon được xem xét trong Danh sách Đỏ của IUCN là các đối tượng mang đa dạng di truyền, là cấu thành xây dựng nên hệ sinh thái và các thông tin về hiện trạng bảo tồn và phân bố của chúng là nền tảng cho công tác ra quyết định về bảo tồn đa dạng sinh học ở phạm vi khu vực và toàn cầu .

Danh sách Đỏ 2000 về Các loài bị Đe dọa của IUCN đưa ra các thông tin về phân loại, hiện trạng bảo tồn và phân bố của các taxon đã được đánh giá dựa theo cách phân loại danh sách đỏ 1994 của IUCN. Hệ thống này được xây dựng nhằm xác định các nguy cơ tuyệt chủng và mục tiêu chính của Danh sách Đỏ của IUCN là phân loại và chỉ rõ các taxon đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng toàn cầu cao (tức là các loài được xếp vào nhóm Rất nguy cấp, Đang nguy cấp và Sẽ nguy cấp). Danh sách đỏ của IUCN cũng có các thông tin về các taxon được xếp vào nhóm Tuyệt chủng hoặc Tuyệt chủng trong Tự nhiên; các taxon không đánh giá được vì thiếu thông tin (tức là nhóm Không đủ Dẫn liệu); và về các taxon thuộc nhóm ít nguy cấp là các taxon hoặc đang tiến gần đến ngưỡng bị đe dọa (ít nguy cấp/gần bị đe dọa) hoặc sẽ bị đe dọa nếu không nằm trong một chương trình bảo tồn cụ thể (ít nguy cấp/phụ thuộc bảo tồn).

Danh sách các taxon bị đe dọa được duy trì dưới dạng cơ sở dữ liệu tìm kiếm được của Chương trình Danh sách đỏ của SSC và là một bộ phận của Chương trình Thông tin về Loài của SSC (SIS). Dữ liệu được cung cấp không có các loài trong nhóm ít nguy cấp/không bị đe dọa (tức là các loài phổ biến và không bị đe dọa) hoặc các loài chưa được đánh giá (tức là các loài Chưa xác định). Các nhóm phân loại được đánh giá hoàn chỉnh nhất là chim và thú. Hầu hết các taxon được đưa ra trong Danh sách Đỏ về Thực vật 1997 của IUCN chưa được đánh giá lại theo Tiêu chuẩn Danh sách Đỏ 1994 và do đó không được đưa ra ở đây . Để tìm kiếm thông tin về tình trạng bảo tồn của các loài thực vật, người sử dụng phải tìm kiếm cả ở cơ sở dữ liệu này và ở cơ sở dữ liệu về Các loài Thực vật bị Đe dọa của UNEP-WCMC.

Hầu hết các đánh giá và tài liệu được đưa ra trong cơ sở dữ liệu này được các thành viên của ủy ban Bảo tồn Loài của IUCN cung cấp. Các thông tin về chim được Tổ chức Bảo tồn Chim Quốc tế và các đối tác đánh giá và đưa ra trong tài liệu Các loài chim bị Đe dọa của Thế giới (BirdLife International 2000). Các đánh giá và hầu hết các thông tin về phân loại và phân bố được các tổ chứa khác nhau được nêu sau đây cung cấp: Conservation International's Center for Applied Biodiversity Science; the Department of Environment, Transport and the Regions, UK; WWF - The World Wide Fund for Nature; the Canadian Wildlife Service; the Council of Agriculture, Taiwan; the Department of State, USA; the Center for Marine Conservation; Natural Resources Canada; the Chicago Zoological Society; National Science Foundation (US); và the Swiss Development Corporation.

Truy cập Cơ sơ dữ liệu Danh sách đỏ của IUCN, 2000

Nguồn: vea.gov.vn

(Theo: mtcnx.com)