CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG HIỆN HÀNH
          Luật - Nghị định Chính Phủ

 
•Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 23/06/2014
•Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
•Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường
•Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu
•Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 
Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường
•Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết; đề án bảo vệ môi trường đơn giản 
•Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
•Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 
•Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại
•Thông tư số 38/2015/TT/BTNMTngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC HIỆN HÀNH 
Luật - Nghị định Chính Phủ
 
•Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21/6/2012
•Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.
Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường
•Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chình, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
•Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ TNMT quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồsơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.
 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP XANH


Công ty CP môi trường Công nghiệp xanh là công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên tư vấn, thiết kế và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về môi trường hướng tới sự phát triển bền vững cho cộng đồng.

 Lĩnh vực hoạt động chính: 

1. Tư vấn môi trường
2. Thiết kế, thi công, xây lắp các công trình xử lý nước, khí, chất thải rắn
3. Cung cấp dịch vụ vận hành công trình xử lý môi trường 
4. Sản phẩm khác:
Thiết bị xử lý môi trường
Hệ thống điện – tự động hóa
Thiết bị cơ khí 

5. Bảo trì - Bảo dưỡng

Website: mtcnx.com 
Email: mtcongnghiepxanh@gmail.com 
Hotline 1: 0982 865 379 
 Hotline 2: 0914 343 645