Hiện nay, nhiều khu công nghiệp đã có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, góp phần giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. T ...
Ngành Công nghiệp môi trường ở Việt Nam mặc dù chưa chính thức hình thành nhưng đã và đang có những đóng góp tích cực không chỉ ch ...
“Tăng cường đầu tư và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả nguồn chi thường xuyên từ ngân sách cho sự nghiệp môi trường, khuyến khích c ...
Theo định nghĩa của USEPA: Ngành công nghiệp môi trường bao gồm tất cả các hoạt động mang lại thu nhập gắn liền với (1) sự tuân th ...