Tài nguyên sinh học tại Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn, huyện An Lão rất phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn cô ...
Trong gần 4 thập kỷ qua, IUCN-Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, thông qua ủy ban Bảo tồn loài (SSC) của mình đã tiến hành đánh ...
Chi trả dịch vụ hệ sinh thái” (Payments for Ecosystems Services - PES) hay còn gọi là chi trả dịch vụ môi trường (Payments for Env ...
Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa. Do vị trí địa lý, Việt Nam rất đa dạng về địa hěnh, kiểu đất, cảnh quan, có đặc trưng khí ...
Hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều biến đổi lớn: khí hậu biến đổi, nhiệt độ quả đất đang nóng lên, mực nước b ...