Hệ thống xử lý nước thải công suất 200 m3/ngày

Hệ thống xử lý nước thải có công suất 60 – 90m3/ngày .Chức năng xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động xử lý, tái chế chất thải trong Công Ty hoặc thu gom từ bên ngoài

XỬ LÝ – TIÊU HỦY CHẤT THẢI

Quy Trình XỬ LÝ – TIÊU HỦY CHẤT THẢI

hệ thống xử lý nước thải | xu ly nuoc thai hệ thống xử lý nước thải | xu ly nuoc thai hệ thống xử lý nước thải | xu ly nuoc thai hệ thống xử lý nước thải | xu ly nuoc thai hệ thống xử lý nước thải | xu ly nuoc thai hệ thống xử lý nước thải | xu ly nuoc thai hệ thống xử lý nước thải | xu ly nuoc thai hệ thống xử lý nước thải | xu ly nuoc thai