Có rất nhiều công cụ và phương pháp trong SXSH. Việc lựa chọn công cụ nào để xác định cơ hội SXSH phụ thuộc vào việc vận hành và c ...
Vòng đời của sản phẩm (Product Life Cycle) là thời gian sản phẩm tồn tại trên thị trường, kể từ khi nhà phát hành giới thiệu sản p ...
Thuộc địa bàn huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh, cơ sở sản xuất giấy Đức Huỳnh là doanh nghiệp vừa và nhỏ song với đặc thù sản xuất ...
Hỏi: - Bước Khởi động của quá trình thực hiện sản xuất sạch hơn bao gồm những công việc như thế nào?
Phương pháp kiểm soát cuối đường ống truyền thống khi áp dụng cho các cơ sở sản xuất giấy và bột giấy quy mô vừa và nhỏ là rất tốt ...
Lò hơi, hệ thống phân phối hơi nước là hệ thống các đường ống, van và các thiết bị phụ có nhiệm vụ phân phối hơi nước tới các hộ t ...
Mục tiêu của sản xuất sạch hơn là tránh ô nhiễm bằng cách sử dụng tài nguyên, nguyên vật liệu và năng lượng một cách có hiệu quả n ...