Chức năng xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động xử lý, tái chế chất thải trong Công Ty hoặc thu gom từ bên ngoài
Hệ thống xử lý nước thải có công suất 60 – 90m3/ngày .Chức năng xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động xử lý, tái chế chất thải tr ...
Xỷ lý chất thải nhà máy sản xuât giấy